Voorbeeldberekening Spaanse erfbelasting bij een langstlevende-testament

Casus:  een echtpaar is woonachtig in Nederland, evenals hun 3 kinderen, en is getrouwd in gemeenschap van goederen. Het echtpaar bezit een hypotheekvrije tweede woning in Spanje met een fiscale waarde van €  180.000. Het echtpaar heeft een Nederlands langstlevende testament, met vererving van de gehele nalatenschap aan de langstlevende partner. Verder is er in het testament een keuze uitgebracht voor het Nederlands erfrecht. 

In onderstaand rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met (eventuele) vrijstellingen, aangezien deze afhankelijk zijn van leeftijd, verwantschap en de juridisch-fiscale regelgeving van de betreffende Comunidad Autónoma. Ook wordt in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van de landelijke percentages en tarieven, aangezien de percentages en tarieven per regio behoorlijk kunnen verschillen.
Het gaat hier alleen om een fiscale indicatie die vergelijking met de verschuldigde erfbelasting bij andere soorten testamenten mogelijk maakt.

Berekening:

Bij het overlijden van de eerste partner wordt volgens Nederlands recht de Spaanse erfenis ter waarde van €  90.000 in zijn geheel nagelaten aan de langstlevende partner. De verschuldigde Spaanse erfbelasting hierover bedraagt:   €  9.166  +  (€  10.119 x 16,15%)  =  €  10.800

Bij het overlijden van de langstlevende partner erven de drie kinderen ieder €  60.000. De verschuldigde erfbelasting hierover bedraagt per kind:   €  5.704  +  (€  4.082 x 13,60%)  =  €  6.259

In totaal wordt er in Spanje aan erfbelasting afgedragen:

  • Bij eerste overlijden                                      €   10.800
  • Bij tweede overlijden: 3  x  €  259                €   18.777

                                                                                     €   29.577

Het langstlevende testament is  – voor wat de erfbelasting betreft –  een weinig aantrekkelijke testamentvorm. Indien men toch voor deze testamentvorm kiest, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de langstlevende, is overleg met een deskundige aan te bevelen om te bezien in hoeverre aanpassingen in het testament kunnen leiden tot een vermindering van de verschuldigde erfbelasting.

(Zie ook:  Is een Nederlands langstlevende-testament wel zo geschikt wanneer men Spaans onroerend goed bezit? en Hoe ziet de berekening van de Spaanse erfbelasting er uit bij een vruchtgebruik-testament?)