Begeleiding erfbelastingkwesties

Het Europese Hof van Justitie heeft in het afgelopen decennium al diverse keren uitspraak gedaan over internationale erfbelastingkwesties die vervolgens in alle lidstaten van de EU van kracht zijn geworden. Daarmee is de harmonisatie van het Europese fiscale erfrecht een stuk dichterbij gekomen. Dat wil echter niet zeggen dat daarmee de fiscale afwikkeling van een Spaanse nalatenschap voortaan van een leien dakje gaat. Zodra in Spanje een nalatenschap afgewikkeld moet worden, is alertheid geboden. Een garantie dat de nieuwe richtlijnen in Spanje op fiscaal gebied ook daadwerkelijk worden toegepast is er dan ook niet. Maar al te vaak komt het voor dat verervingen in fiscaal opzicht nog op de oude, vertrouwde wijze worden afgehandeld, ook al schrijven de nieuwe Europese regels anders voor. Achteraf bezwaar aantekenen is weliswaar mogelijk, maar daarvoor dient een bezwaarprocedure te worden opgestart. Dit kan alleen via een Spaanse advocaat, wat niet alleen veel geduld vergt maar ook hoge kosten met zich meebrengt. Voor veel mensen is dit een reden om een bezwaarprocedure maar achterwege te laten. Daarom is het zaak om de fiscale afwikkeling van een nalatenschap vanaf het eerste begin deskundig te laten begeleiden, zodat op het geëigende moment de juiste voorzieningen worden getroffen en er tijdens de afwikkeling op wordt toegezien dat de juiste regelgeving wordt toegepast. Erflaters doen er daarom ook verstandig aan om hun internationale nalatenschap tijdig en via een op maat gesneden testament te regelen. Het komt helaas maar al te vaak voor dat een erflater in de veronderstelling is dat zijn internationale nalatenschap in fiscaal opzicht goed geregeld is, terwijl de erfgenamen later te maken krijgen met grote fiscale tegenvallers in Spanje.
Vaak is de oorzaak van deze onjuiste inschatting te wijten aan het feit dat het testament wel de Nederlandse zaken afdoende regelt, maar geen recht doet aan de specifieke Spaanse aspecten van een nalatenschap. Een Nederlandse notaris is bij uitstek deskundig op het gebied van het Nederlandse erfrecht en de Nederlandse erfbelasting, maar niet op het gebied van het Spaanse erfrecht en de Spaanse fiscale wetgeving. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Spaanse notaris als het gaat om het Nederlandse erfrecht en de Nederlandse fiscale wetgeving. Daar komt nog bij dat in Spanje aan de ene kant een centrale regeling bestaat voor wat betreft vererving en fiscale afwikkeling, maar dat aan de andere kant de 16 onafhankelijke regio’s (Comunidades Autónomas) in Spanje ieder hun eigen belastingregime kennen. Dat betekent dat het qua erfbelasting nogal wat kan uitmaken in welke regio een nalatenschap vererft.

Een deskundige begeleider kan zowel erflaters als Nederlandse en Spaanse notarissen adviseren bij het opstellen of aanpassen van internationale testamenten. Het testament moet zodanig worden opgesteld dat enerzijds gebruik wordt gemaakt van de ruime mogelijkheden die het Nederlandse erfrecht kent en anderzijds moet er optimaal gebruik worden gemaakt van de fiscale faciliteiten die in de betreffende Comunidad mogelijk zijn. Een goede afstemming kan zomaar tienduizenden euro’s aan erfbelasting schelen!

Su Casa Servicebureau heeft zo’n 30 jaar ervaring op het gebied van Spaans-Nederlandse erfrechtkwesties en de fiscale afwikkeling van Spaans-Nederlandse nalatenschappen en werkt daartoe nauw samen met gespecialiseerde notarissen in Nederland en Spanje.