Belastbare bezittingen in Spanje

Indien een erflater resident is in Spanje en geen testament heeft met een keuze voor het Nederlands erfrecht, is diens wereldwijde nalatenschap onderhevig aan de Spaanse erfbelasting. Indien een erflater geen resident is in Spanje, wordt in Spanje alleen erfbelasting geheven over de bezittingen die zich in Spanje bevinden (volgens het zogenaamde situsbeginsel).

Tot de situsgoederen waarover in Spanje altijd erfbelasting wordt geheven behoren:

  • In Spanje gelegen onroerend goed:  uitgangspunt hiervoor is de fiscale waarde (= 1,9 x de kadastrale waarde) van het onroerend goed;
  • De inboedel behorend bij het in Spanje gelegen onroerend goed:  de waarde hiervan wordt meestal op 3% van de waarde van het onroerend goed gesteld;
  • De saldi van Spaanse bankrekeningen en de waarde van een in Spanje aangehouden effectenportefeuille;
  • Uitkeringen uit Spaanse levensverzekeringen:  de waarde van een levensverzekering die uitkeert aan de kinderen is volledig belastbaar; de waarde van een levensverzekering die uitkeert aan de langstlevende echtgenoot is voor de helft belastbaar;
  • De waarde van in Spanje geregistreerde vervoermiddelen als auto’s, motoren, boten of vliegtuigen:  de waarde van auto’s en motoren wordt vastgesteld aan de hand van vaste fiscale waardetabellen; de waarde van boten en vliegtuigen wordt afzonderlijk vastgesteld via taxatie.