Terugvordering te veel betaalde Spaanse erfbelasting

Per 1 januari 2015 is in Spanje de ongelijke behandeling van erfgenamen op grond van hun woonplaats opgeheven. Net zoals residente erfgenamen, kunnen ook erfgenamen die geen resident in Spanje zijn per 1 januari 2015 een beroep doen op het belastingregime van de Comunidad Autónoma waartoe de nalatenschap van de overledene behoort.
Dit betekent dat in de nieuwe situatie voor niet-residente erfgenamen vaak veel gunstiger erfbelastingcondities gelden dan in de jaren daarvoor, omdat de vrijstellingen en kortingen voor erfgenamen in een Comunidad Autónoma aanzienlijk zijn. Dat betekent echter ook dat niet-residente erfgenamen die vóór 1 januari 2015 aangifte erfbelasting hebben gedaan, onderworpen zijn geweest aan de hoge landelijke tarieven, waardoor zij waarschijnlijk te veel erfbelasting hebben betaald.
Aangezien Spanje in gebreke is gebleven bij het toepassen van Europese regelgeving, bestaat er voor deze groep niet-residente erfgenamen de mogelijkheid om onder voorwaarden de te veel betaalde erfbelasting terug te vorderen.
Allereerst bestaat er een herzieningstermijn van 4 jaar die ingaat op de datum dat de erfbelasting is betaald. Erfgenamen die bijvoorbeeld op 1 mei 2014 de toen verschuldigde erfbelasting hebben betaald, kunnen tot 1 mei 2018 de ingediende aangifte erfbelasting intrekken en een nieuwe aangifte indienen volgens de normen van de betreffende Comunidad Autónoma. Het verschil tussen de reeds betaalde erfbelasting en de nieuw verschuldigde erfbelasting kan worden teruggevorderd.
Daarnaast bestaat er nog een kans dat aanslagen van oudere datum in aanmerking komen voor restitutie van te veel betaalde erfbelasting. De juridische tweestrijd over de ongelijke behandeling van residente en niet-residente erfgenamen dateert van 2007, toen de Europese Commissie Spanje erop heeft gewezen dat het toegepaste onderscheid in strijd was met de Europese regelgeving. Aangezien de Spaanse fiscus dit voorschrift ten onrechte niet heeft gevolgd, komen erfbelastingaanslagen vanaf 2007 wellicht eveneens voor herziening in aanmerking.

Indien u van mening bent dat bovenstaande situatie op u van toepassing is en u in aanmerking denkt te komen voor restitutie van te veel betaalde erfbelasting, neemt u dan contact op met Su Casa Servicebureau.