Klopt het dat in Spanje de belasting per provincie verschillend is?

Autonome belastingheffing in Spanje

In Spanje worden de belastingen en belastingtarieven door het Spaanse Ministerie van Financiën (Hacienda) vastgesteld. Deze belastingen hebben daarmee weliswaar algemene landelijke geldigheid, maar aangezien de verschillende Spaanse provincies in fiscaal opzicht autonoom zijn, mogen zij binnen door de nationale overheid vastgestelde marges hun eigen belastingtarieven bepalen. Dit geldt eveneens voor de gemeentes in zo’n provincie. Dat betekent dat de belastingtarieven in sommige regio’s en gemeentes marginaal af kunnen wijken van wat in de landelijke tariefoverzichten staat aangegeven.

Hoef je bij verkoop van je Spaanse woning geen Vermogenswinstbelasting te betalen als je 20 jaar eigenaar bent geweest?

Vrijstelling en vermindering Vermogenswinstbelasting

Een aantal jaren geleden gold in Spanje de fiscale regel dat men bij verkoop van zijn woning geen Vermogenswinstbelasting was verschuldigd indien men 20 jaar of langer eigenaar van de woning was. Daarnaast bestond tot voor kort voor degenen die korter dan 20 jaar eigenaar van een woning waren de mogelijkheid om een inflatiecorrectie toe te passen op de oorspronkelijke aankoopprijs van de woning, waardoor de behaalde winst (aanzienlijk) lager uitviel.
Deze twee voor de verkopers fiscaal gunstige regelingen zijn sinds 2007 respectievelijk 2015 niet meer van toepassing. Voor residenten bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van vermogenswinstbelasting indien zij de behaalde winst herinvesteren in een nieuwe woning of in een lijfrentepolis. Niet-residenten komen niet in aanmerking voor deze herinvesteringsregeling en zijn dus te allen tijde vermogenswinstbelasting verschuldigd over de gerealiseerde winst bij verkoop.

Wat zijn de nieuwe tarieven van de Spaanse Vermogenswinstbelasting bij verkoop van mijn woning?

Tarieven Vermogenswinstbelasting Spanje

De nieuwe tarieven van de vermogenswinstbelasting op onroerend goed:

Belastbare winst Percentage 2015 Percentage 2016
Tot € 6.000 20% 19%
€ 6.000 – € 50.000 22% 21%
Boven € 50.000 24% 23%

Moet ik als Spaans resident mijn buitenlandse vermogen opgeven aan de Spaanse belastingdienst?

Informatieplicht fiscaal residenten inzake buitenlands vermogen

Sinds 30 januari 2013 is de regeling van kracht dat iedere fiscaal resident in Spanje verplicht is om opgave te doen aan de fiscus van zijn vermogen in het buitenland. Deze informatieplicht hoeft niet te leiden tot een belastingaanslag, omdat per aangifteplichtige een vrijstelling bestaat van € 700.000 (plus € 300.000 voor de eerste eigen woning). Toch is iedere fiscaal resident die een buitenlands vermogen heeft van minimaal € 50.000 verplicht hiervan aangifte te doen. Deze verplichting is bedoeld om de Spaanse overheid de mogelijkheid te geven om fiscale controle uit te oefenen op de buitenlandse bezittingen van fiscaal residenten. Indien men verzuimt deze informatieve aangifte te doen, riskeert men een aanzienlijke boete.

Wat zijn de tarieven van de Spaanse vermogensbelasting?

Tarieven vermogensbelasting Spanje in 2016

Fiscaal residenten zijn belastingplichtig voor de Spaanse vermogensbelasting indien hun wereldwijde vermogen op 31 december groter is dan € 700.000 per persoon. De waarde van een eerste eigen woning in Spanje is in deze belastingvrije voet inbegrepen. Voor fiscaal residenten geldt dat de eigen woning die dient tot hoofdverblijf een afzonderlijke vrijstelling kent van maximaal € 300.000 per persoon.
Niet-residenten zijn eveneens belastingplichtig voor de Spaanse vermogensbelasting, maar alleen voor de bezittingen die zij in Spanje aanhouden. Voor hen geldt eveneens de belastingvrije voet van € 700.000 per persoon, maar niet de vrijstelling voor een eigen woning van € 300.000 per persoon, omdat voor hen de Spaanse woning geen hoofdverblijf is.
Voor de vermogensbelasting gelden in Spanje de onderstaande landelijke tarieven, waarbij moet worden aangetekend dat de verschillende provincies in Spanje in fiscaal opzicht autonoom zijn, wat betekent dat zij binnen door de overheid vastgestelde marges zelf de hoogte van hun fiscale tarieven en vrijstellingen mogen bepalen.

Belastbaar vermogen Percentage
Tot   € 167.129 0,2%
€ 167.129 € 334.252 0,3%
€ 334.252 € 668.499 0,5%
€ 668.499 € 1.336.999 0,9%
€ 1.336.999 € 2.673.999 1,3%
€ 2.673.999 € 5.347.998 1,7%
€ 5.347.998 € 10.695.996 2,1%
Boven   € 10.695.996 2,5%

Is de vermogensbelasting in Spanje afgeschaft?

Herinvoering Spaanse vermogensbelasting in 2011

In Spanje wordt men vanaf 2011 (weer) aangeslagen voor de vermogensbelasting, indien men een wereldwijd vermogen heeft van meer dan € 700.000 (per belastingplichtige). Drie jaar eerder was deze vermogensbelasting juist afgeschaft, maar de economische crisis maakte het noodzakelijk om de vermogensbelasting opnieuw in te voeren. De Spaanse overheid benadrukte in 2011 dat de herinvoering van de vermogensbelasting van tijdelijke aard zou zijn en dat deze weer afgeschaft zou worden zodra de economische situatie het zou toelaten. Op dit ogenblik (2016) is men in Spanje nog steeds aangifteplichtig voor de vermogensbelasting.

 

Is de nieuwe Spaanse inkomstenbelasting ook gunstig voor niet-residenten?

Gevolgen herziening Spaanse Inkomstenbelasting 2015/2016 voor niet-residenten met een eigen woning

Met ingang van het belastingjaar 2015 zijn in Spanje de tarieven voor de Inkomstenbelasting (IRPF) gewijzigd. Behalve dat het aantal belastingschijven is teruggebracht tot vijf, zijn ook de bijbehorende belastingpercentages voor 2015 en 2016 verlaagd.

Voor veel residenten in Spanje betekent deze belastingherziening een duidelijke lastenverlichting, omdat zij in Spanje belastingplichtig zijn voor hun wereldinkomen en zij dus kunnen profiteren van de volledige omvang van de belastingverlaging. Voor nogal wat niet-residenten kan deze belastingherziening echter minder gunstig uitpakken, omdat zij in Spanje slechts woningeigenaar zijn en alleen belastingplichtig zijn voor het huurwaardeforfait van deze woning. Dit huurwaardeforfait is gebaseerd op de kadastrale waarde die de gemeente aan het onroerend goed heeft toegekend. Omdat deze kadastrale waarde vaak (te) ver afstaat van de actuele economische waarde van het onroerend goed, wordt deze kadastrale waarde op gezette tijden door de gemeente gereviseerd. Tot nu toe was het zo dat woningen waarvan de kadastrale waarde ná 1994 was herzien een belastbare basis hadden van 1,1% van de kadastrale waarde. Woningen die nog een “oude” kadastrale waarde hadden (van vóór 1994), werden fiscaal ingeschaald op een basispercentage van 2%. In het nieuwe inkomstenbelastingstelsel wordt voortaan uitgegaan van een belastbare basis van 2%, tenzij in de laatste 10 jaar een revisie van de kadastrale waarde heeft plaatsgevonden. Alleen in dat geval mag het basispercentage van 1,1% als uitgangspunt worden genomen. Dit betekent dat deze belastingherziening in een behoorlijk aantal gevallen voor niet-residenten nadelig zal uitpakken.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een buitenlandse eigenaar van een Spaanse woning met een in het jaar 2000 gereviseerde kadastrale waarde van € 100.000 betaalde in 2014 aan inkomstenbelasting (IRPF):  24,75% x (1,1% x € 100.000) =       272,25. Dezelfde eigenaar betaalt in 2015: 20% x (2% x € 100.000) =  €  400,00 (en in 2016  €  380,00).

Wat zijn de nieuwe tarieven Inkomstenbelasting in Spanje?

Tarieven Inkomstenbelasting Spanje m.i.v. 2015/2016

De tarieven inkomstenbelasting (IRPF) zijn in Spanje vanaf 2015 aanzienlijk verlaagd. Zo is het minimumpercentage (1e schijf) verlaagd van 24,75% naar 20% (en vanaf 2016 naar 19%). Het maximumpercentage (5e schijf) is verlaagd van 52% naar 47% (en vanaf 2016 naar 45%).

Wel is het zo dat in Spanje de provincies in fiscaal opzicht relatief autonoom zijn, waardoor zij binnen door de centrale overheid bepaalde marges zelf een extra belastingheffing mogen opleggen. Hierdoor kan het voorkomen dat in de ene provincie meer inkomstenbelasting wordt geheven dan in de andere provincie.

Met name als het gaat om de hogere belastbare inkomens (vanaf €  60.000) kan het belastingpercentage in sommige regio’s hoger uitvallen dan elders.

ALGEMENE TABEL BELASTING OVER INKOMSTEN UIT (VROEGERE) ARBEID
Belastbaar inkomen Percentage 2015 Percentage 2016
Tot  €  12.450 20% 19%
€  12.450  –  €  20.200 25% 24%
€  20.200  –  €  35.200 31% 30%
€  35.200  –  €  60.000 39% 37%
Boven  €  60.000 47% 45%

Ben ik als resident in Spanje vrij om te kiezen of ik Nederlands of Spaans belastingplichtige wil zijn?

Keuzerecht binnenlandse of buitenlandse belastingplicht

De Nederlandse fiscus beschouwt iemand die in Nederland woonachtig is als binnenlands belastingplichtige. Als iemand in Spanje woont, maar daarnaast in Nederland belastbaar inkomen geniet, dan beschouwt de Nederlandse fiscus zo iemand als buitenlands belastingplichtige. Binnenlandse belastingplichtigen worden in Nederland belast over hun wereldwijde inkomen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn in Nederland alleen belastingplichtig over de inkomensbestanddelen die volgens het Nederlands-Spaanse belastingverdrag in Nederland belastbaar zijn.

Tot 2015 bestond er voor Nederlanders die resident waren geworden in Spanje een fiscale keuzemogelijkheid. Iemand die in Spanje resident was, kon een verzoek indienen bij de Nederlandse belastingdienst om in fiscaal opzicht behandeld te worden als een binnenlands belastingplichtige. De enige voorwaarde was dat men nog  Nederlandse inkomsten in box 1 moest hebben. Vaak koos men voor deze binnenlandse belastingplicht vanwege de aftrekbaarheid van de betaalde hypotheekrente voor de Spaanse woning en/of het recht op heffingskortingen, het heffingsvrije vermogen en de persoonsgebonden aftrek.

Deze keuzemogelijkheid is echter per 1 januari 2015 komen te vervallen. Men kan als Spaans resident alleen nog opteren voor de binnenlandse belastingplicht (en daarmee gebruik maken van bovengenoemde belastingvoordelen) indien van het totale inkomen meer dan 90% in Nederland is belast.

Moet ik mij laten registreren als ik mijn Spaanse woning verhuur?

Registratieplicht vakantiewoningverhuur

Particulieren die in het bezit zijn van een vakantiewoning in Spanje zijn sinds enige tijd verplicht zich te laten registreren indien zij deze vakantiewoning op commerciële basis verhuren. Hiervan is sprake indien het om vakantiewoningen gaat die via verhuurplatforms als websites, makelaars, bemiddelingsbureaus e.d. voor verhuur worden aangeboden. Incidentele, niet-commerciële verhuur van de vakantiewoning aan familieleden of (zeer goede) vrienden valt niet onder de registratieplicht.

Deze verplichte registratie is door de Spaanse overheid in het leven geroepen om te voorkomen dat de hotelbranche in Spanje nog langer (oneerlijke) concurrentie ondervindt van particulieren die hun vakantiewoning verhuren zonder aan alle verplichtingen te hoeven voldoen die wel gelden voor hotels en vakantiepensions. Voortaan dienen particuliere verhuurders dus ook te zorgen voor dezelfde veiligheidsgaranties die ook voor hotels gelden en dienen zij eveneens belasting te betalen over de verhuurinkomsten. Indien bij controle blijkt dat particuliere vakantiewoningen niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en/of de verschuldigde belasting over de verhuurinkomsten niet of slechts ten dele wordt afgedragen, dan kunnen forse boetes worden opgelegd.