Moet ik in Spanje belasting betalen als ik mijn woning verhuur?

Inkomstenbelasting bij verhuur

Wie in Spanje een woning bezit en deze tijdelijk verhuurt, is over de jaarlijkse huuropbrengst Inkomstenbelasting verschuldigd (zie de nieuwe tarieven IB vanaf 2016 elders op onze website). Dit geldt overigens niet voor incidentele verhuur aan familieleden of (zeer goede) vrienden, omdat deze verhuur niet het oogmerk heeft financieel rendement op de woning te behalen. Daarnaast is men voor de maanden dat de woning niet wordt verhuurd inkomstenbelasting verschuldigd over het huurwaardeforfait van de woning. Dit huurwaardeforfait is vastgesteld op 2% (in sommige gevallen 1,1%) van de kadastrale waarde van de woning.

De inkomstenbelasting is verschuldigd over de netto-verhuuropbrengst van de woning. Dit betekent dat men een aantal kosten in mindering mag brengen op de bruto-verhuurinkomsten. Het gaat dan om kosten die direct verband houden met het genereren van de verhuuropbrengst. Te denken valt aan advertentiekosten, begeleidingskosten ter plaatse, schoonmaakkosten, onderhoudskosten, gemeentelijke heffingen e.d.

Eigenaren die hun woning niet zelf bewonen maar via een vast huurcontract permanent aan derden verhuren, mogen de netto-verhuuropbrengst nog eens met 60% te verminderen. De achterliggende reden hiervan is dat de Spaanse overheid het verhuren van (vaak langer leegstaande) woningen wil stimuleren.

Vaak kiezen huiseigenaren ervoor de verhuur uit te besteden aan een professioneel verhuurbureau. Indien men de verhuur aan zo’n agency uitbesteedt, dan is deze bemiddelaar wettelijk verplicht de verschuldigde  Inkomstenbelasting in te houden op de netto-verhuuropbrengst en deze af te dragen aan de fiscus. Bij de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (Renta) dient de huiseigenaar op het eigen aangifteformulier (modelo 210) te vermelden wat de netto-verhuurinkomsten over het betreffende belastingjaar zijn geweest en hoeveel belasting de bemiddelaar namens de eigenaar heeft ingehouden en afgedragen aan de fiscus.

De Spaanse belastingdienst heeft bekendgemaakt dat in het kader van de aanscherping van de fiscale regelgeving ook de controle op de naleving van deze regels zal worden geïntensiveerd. Met name in regio’s waarin van oudsher veel woningen aan toeristen worden verhuurd (de Costa’s!) zijn speciale opsporingsambtenaren actief die onderzoek doen naar de verhuur van vakantiewoningen. Indien blijkt dat een verhuurder of diens bemiddelaar geen aangifte heeft gedaan van de ontvangen verhuurinkomsten, dan volgt een naheffing en een (forse) boete.

Wanneer heb ik in Spanje een NIE-nummer nodig en hoe kom ik daaraan?

Het Spaanse NIE-nummer

Net zoals iedere inwoner van Nederland een burgerservicenummer (voorheen het SoFi-nummer) toegekend heeft gekregen, zo dient elke Spanjaard en elke buitenlander die op enigerlei wijze belastingplichtig is in Spanje te beschikken over een Spaans fiscaal nummer. Voor Spanjaarden heet dit nummer het NIF-nummer (Número de Identificatión Fiscal), voor buitenlanders heet dit fiscale nummer het NIE-nummer (Número de Identificatión de Extranjeros). Het NIE-nummer is een fiscaal identificatienummer (in de vorm van een pasje), maar is geen identiteitsbewijs (zoals bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs).
Het NIE-nummer kan in Spanje worden aangevraagd bij een hoofdbureau van politie (comisaría) in uw woonplaats of de (grotere) stad die het dichtst bij uw woonplaats is gelegen.
Ook is het mogelijk in Nederland een NIE-nummer aan te vragen via het Spaans Consulaat in Amsterdam. Hier kan men de aanvraag indienen, maar deze wordt verder in Madrid afgehandeld.
Informatie van het Spaanse Consulaat over het downloaden van de benodigde formulieren, de aanvraagprocedure en de kosten is te vinden via de volgende link: NIE NUMMER AANVRAGEN