De verschillende Spaanse belastingen

Een resident (ingezetene) of een niet-resident die in Spanje inkomsten geniet en/of bezittingen heeft, krijgt te maken met verschillende soorten Spaanse belastingen. De belastingen in Spanje kunnen worden onderverdeeld in:

 • Rijksbelastingen
  • Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
  • Omzetbelasting = BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido = IVA)
  • Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades)
  • Bijzondere belastingen (Impuestos Especiales)
 • Provinciale belastingen
  • Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)
  • Successie- en schenkbelasting (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)
  • Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)
  • Zegelbelasting (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados)
 • Gemeentelijke belastingen
  • Onroerendgoedbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
  • Bouwbelasting (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)
  • Belasting Waardevermeerdering Grond (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana = Plus Valía)
  • Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mécanica o de Circulación)
  • Leges en gemeentelijke heffingen (Tasas y Precios Públicos)

Iedere gemeente heeft voor de heffing van de gemeentelijke belastingen een speciale afdeling op het gemeentehuis of werkt voor de belastingheffing samen met een speciaal daartoe in het leven geroepen organisatie, zoals de SUMA in de provincie Alicante. Deze organisatie is belast met de afhandeling van onder andere de onroerendgoedbelasting, de motorrijtuigenbelasting en de afvalstoffenheffing (Basuras).
In zijn algemeenheid kan men de afhandeling van deze belastingen zelf regelen door de SUMA de verschuldigde jaarlijkse belastingen via automatische incasso van uw Spaanse bankrekening te laten afschrijven.

Voor het doen van de aangiften van de provinciale en rijksbelastingen, zoals bijvoorbeeld de aangifte Inkomstenbelasting, de aangifte Vermogensbelasting en de aangifte Erfbelasting, is het verstandig een zogenaamde gestor in te schakelen. Een gestor is een fiscaal specialist die ervoor zorgt dat alle belastingverplichtingen conform de Spaanse fiscale regelgeving worden afgewikkeld.

Servicebureau Su Casa is zo’n gestor en behartigt al zo’n dertig jaar alle fiscale belangen van haar cliënten in Spanje.